म आएको छु

कृतिः म आएको छु
विधाः कविता यात्रा
कृतिकारः राम विनय
प्रकाशकः श्री धर्म कुमार श्रेष्ठ
संस्करणः २०४७ माघ (१००० प्रति)
मूल्यः रू. १०