तपाइले प्रीति फन्टमा लेखेको युनिकोडमा परिवर्तन गर्न यो बाकसमा पेस्ट गर्नुहोस्:

माथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड, तलको बाकसमा हेर्नुहोस् :